Gå til artikkelen

Hva innebærer tjenesten?

Mobilitetsprosjektet HjemJobbHjem er et samarbeid mellom Kolumbus AS, Bysykkelen AS, Statens vegvesen, Rogaland fylkeskommune og kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. Arbeidet i HjemJobbHjem-samarbeidet blir administrert av Kolumbus AS.

Vårt formål er å gjøre det lettere for ansatte å sette bilen hjemme av og til gjennom å tilby produkter og tjenester innen kollektivtransport, sykkel og gange. Vi ønsker at bedriftene skal bruke HjemJobbHjem som et verktøy for å motivere ansatte til å endre reisevaner og i forbindelse med jobbreisen. Ansatte kommer i gang med hverdagsaktivitet, får bedre helse og lavere reisekostnader. Videre kan vi bidra til at bedriftene oppfyller miljøkrav gjennom å jobbe målrettet med mobilitet i tråd med regjeringens nullvekstmål som sier at veksten i persontransport i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.

Vi tilbyr ansatte i HjemJobbHjem-bedrifter tilgang til å kjøpe HjemJobbHjem-billetten i Kolumbus' Billettapp, fri bruk av Bysykkelen og en aktivitets-/oppfølgingsplan for å tilrettelegge for et bedre mobilitetstilbud.

For å yte denne mobilitetstjenesten må HjemJobbHjem behandle personopplysninger. Opplysningene vi mottar om deg fra din arbeidsgiver blir behandlet i samsvar med kravene i personopplysningsloven, som gjøre EUs personvernforordning (heretter kalt «GDPR») til norsk lov. Vi følger også bransjenormen for personvern og informasjonssikkerhet i elektronisk billettering.

Kolumbus AS har databehandlingsansvar, og dette blir i det daglige forvaltet av HjemJobbHjem teamet som består av en leder og 4 mobilitetsrådgivere. Alle HJH-bedriftene har dedikert HJH-kontakt som blant annet har med ansvar for oppdatering av ansattlisten.

Formålet med behandling av personopplysninger i HjemJobbHjem

Det er to ulike behandlinger som skjer i forbindelse med HjemJobbHjem-ordningen.
For det første behandler HjemJobbHjem-ordningen personopplysninger for å følge opp avtaleforholdet mellom HjemJobbHjem-bedriften og tilbydere knyttet til avtalen.
For det annet behandles personopplysninger for å kunne sende ut en årlig en reisevaneundersøkelse. For at bedriften du er ansatt i skal kunne inngå en avtale med HjemJobbHjem er det et krav til at 75% av de ansatte skal besvare en reisevaneundersøkelse. Denne blir sendt ut til emailadressen vi har fått av din arbeidsgiver. Hvis bedriften du er ansatt i ikke kvalifiserer til å bli en HjemJobbHjem-bedrift vil vi umiddelbart slette informasjonen vi har mottatt om deg.
Når HjemJobbHjem-avtalen starter får alle ansatte informasjon på SMS.
Vi bruker navn, bedriftstilhørighet og telefonnummer for å administrere kundeforholdet og gi deg muligheten til å kjøpe HjemJobbHjem-billetten og for å få fri tilgang til bysykkelen i Kolumbus' billettapp. Det er kun mobilnummer som brukes for å linke ansatt mellom Skynet og Kolumbus billettapp.

Vi bruker emailadressen din til å sende deg nyhets- og motivasjonsbrev 2-4 ganger i året (avhengig av hendelser/informasjonsbehov).

Hvilke opplysninger har HjemJobbHjem om deg?

Dataene vi samler om deg er navn, epostadresse, mobiltelefonnummer og navnet på bedriften du er ansatt i. Informasjonen kommer fra din arbeidsgiver.
Det er bare ansatte i HjemJobbHjem-bedrifter som får tilgang til å kjøpe HjemJobbHjem-billetten og fri bruk av Bysykkelen. Derfor må vi kunne identifisere brukeren som en ansatt i en HjemJobbHjem-bedrift når vedkommende logger på en bysykkel eller kjøper HHJ-billetten i Kolumbus' billettapp.

Hvor lenge lagrer vi personopplysninger?

Så lenge bedriften du er ansatt i er en HjemJobbHjem-bedrift og du ikke har bedt din HJH-kontakt i bedriften om å bli slettet vil vi lagre de tidligere nevnte dataene om deg.

Når vi sletter dataene vil vi bare slette de dataene vi har fått gjennom arbeidsgiveren din. Informasjon du selv har gitt ved opprettelse av bruker i Kolumbus Billett-app vil ikke slettes. Dermed kan du fortsette å kjøpe billetter i appen, men vil ikke lengre kunne benytte deg av billettypen HjemJobbHjem-billett.
Hvis du ønsker å slette brukeren din i Kolumbus billett-app må du kontakte Kolumbus' kundesenter.

Rettslig grunnlag for opplysningsbehandlingen

HjemJobbHjem-tjenestens opplysningsbehandling for å tilby transportmidler og forvalte kundeforholdet, skjer i medhold av GDPR-artikkel 6 nr. 1 bokstav f (berettigede interesser). Våre berettigede interesser er å sørge for miljøvennlig og effektiv transport, og få flest mulig bedrifter til å slutte seg til ordningen gjennom enkelt system.

Reisevaneundersøkelsen kan gjennomføres i medhold av allmenne interesser, som gir grunnlag for å behandle personopplysninger for statistikk- og forskningsrelaterte formål, jf. personopplysningsloven § 8 og GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav e.

Utlevering av personopplysninger

Vi gir som hovedregel ikke opplysninger om deg til andre enn partene i HjemJobbHjem-samarbeidet, dvs. arbeidsgiveren du er tilknyttet. Anonymisert informasjon blir brukt til å lage statistiske framstillinger, og statistisk materiale kan bli gitt ut til personer som henvender seg i samsvar med innsynsretten i offentlighetsloven.


Informasjon kan bli utlevert til Universitetet i Stavanger og NORCE, som vil bruke informasjon til å utforme statistisk og forskningsrelatert materiale. I denne sammenheng er det ikke informasjon om den enkelte person som er interessant. Dette er kun data fra reisevaneundersøkelsene.

Det overføres også informasjon til:

Geta. IT-support skjer via Skynet . Dette er en database hvor personopplysninger blir lagret. HJH-kontakten i bedriften får tilgang til å laste opp ansattlisten her før utsendelse av RVU1. Videre er det HJH-kontakten som har ansvaret for å holde ansattlisten oppdatert. Team HJH kan og oppdatere listene, men da med godkjenning av HJH-kontakt. Geta er lokalisert i Oslo.

Questback. Software/tjeneste for utsendelse av RVU. Questback er lokalisert i Oslo.

Microsoft. Plattformleverandør av Skynet. Microsoft er lokalisert i Oslo.

Informasjon om eventuelle garantier ved overføring til tredjeland gjøres tilgjengelig ved å kontaktes oss i samsvar med punktet under.

Kolumbus AS har databehandler-avtale med leverandører nevnt over.

Rettigheter i forbindelse med behandlingen

Ta kontakt med https://www.kolumbus.no/kontakt-oss/kontaktskjema/ for å påberope deg rettighetene du har i forbindelse med at bedriften du er ansatt i er en HjemJobbHjem-bedrift.

For øvrig er kontaktopplysninger følgende:

• Telefon: 51 92 52 00
• Besøksadresse: Jernbaneveien 9 E, 4005 Stavanger
• Postadresse: Postboks 270 Sentrum, 4002 Stavanger

Du har rett til å kreve

• Innsyn i personopplysninger vi behandler om deg
• Retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg
• Begrenset behandling, slik at personopplysningene dine kun kan lagres, men ikke brukes til noe annet
• Rette innsigelser/protestere mot behandlingen
• Rett til dataportabilitet, slik at du kan få utlevert personopplysninger om deg eller få overført dem til en annen leverandør

Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets temaside om rettigheter ved å trykke her.

Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Du har for øvrig rett til å klage til Datatilsynet, men vi ber om at du kontakter oss først, slik at vi kan forsøke å rette eventuelle feil.

Vi vil av og til be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.